Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZÁMERY NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Zámery národných projektov predkladá prijímateľ a schvaľuje ich riadiaci výbor. Zámery vypracováva prijímateľ iba pre tie projekty, ktoré plánuje realizovať ako národné (projekty s celkovými oprávnenými nákladmi neprevyšujúcimi 75 mil. Eur). Zámer poskytuje členom riadiaceho výboru rámcové informácie o plánovanom projekte, ktoré sú potrebné pre ich rozhodovanie o schválení zámeru. Riadiaci orgán pre OPII zverejňuje zámery národných projektov za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti o dôvodoch implementácie OPII prostredníctvom národných projektov, ich očakávaných cieľoch, výsledkoch a dopadoch. Vzor pre zámer národného projektu nájdete tu.

Súvisiace dokumenty:

Platnosť od

Názov

Typ

Veľkosť

Oblasť podpory

Prijímateľ

Platnosť

30.01.2019

Projektová dokumentácia obchvatov miest

PDF [655 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
17.12.2018

Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie

PDF [1138 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Aktuálna
17.12.2018

Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO)

PDF [728 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Aktuálna
17.12.2018

Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže

PDF [724 kB] informačná spoločnosť Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Aktuálna
17.12.2018

Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ

PDF [1025 kB] informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  Aktuálna
17.12.2018

Online procesy eZdravia

PDF [769 kB] informačná spoločnosť Národné centrum zdravotníckych informácií Aktuálna
17.12.2018

Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)

PDF [742 kB] informačná spoločnosť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Aktuálna
17.12.2018

Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D)

PDF [727 kB] informačná spoločnosť Národné centrum zdravotníckych informácií Aktuálna
12.12.2018

Implementácia komunikačných systémov novej generácie pre zvýšenie bezpečnosti na železničnej dopravnej ceste

PDF [862 kB] doprava Železnice Slovenskej republiky Aktuálna
12.12.2018

Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava III. časť

PDF [681 kB] doprava Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Aktuálna
12.12.2018

I/68 Plavnica, preložka cesty

PDF [793 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
12.12.2018 Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji PDF [1353 kB] doprava Slovenská správa ciest Aktuálna
11.10.2018

Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce

PDF [693 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018

Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 

PDF [731 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo financií Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018 Redizajn siete GOVNET  PDF [522 kB] informačná spoločnosť Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Aktuálna
11.10.2018 Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva PDF [746 kB] informačná spoločnosť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018 Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu  PDF [642 kB] informačná spoločnosť Kancelária najvyššieho súdu Slovenskej republiky Aktuálna
11.10.2018 eInklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania osôb s ťažkým zdravotným postihnutím PDF [665 kB] informačná spoločnosť Datacentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Aktuálna
11.10.2018 Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám“(JPPÚS) PDF [1148 kB] informačná spoločnosť Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Aktuálna
20.09.2018

Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava

PDF [915 kB]  doprava Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji Aktuálna
26.07.2018

Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

PDF [646 kB]   informačná spoločnosť  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  Aktuálna 
26.07.2018

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

PDF [707 kB]  informačná spoločnosť  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Aktuálna 
26.07.2018

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

PDF [727 kB]  informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Aktuálna 
26.07.2018

Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe

PDF [790 kB]  informačná spoločnosť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Aktuálna 
04.07.2018

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce

PDF [1493 kB]  doprava Dopravný podnik Bratislava, a. s. Aktuálna
04.07.2018 Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce PDF [1412 kB]  doprava Dopravný podnik Bratislava, a. s. Aktuálna
04.07.2018  Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia PDF [1124 kB]  doprava Mesto Košice Aktuálna
04.07.2018 Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov, PD PDF [847 kB]  doprava VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Aktuálna

04.07.2018

I/18 Nižný Hrabovec – Petrovce nad Laborcom, preložka, PD

PDF [1129 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

04.07.2018

I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky

PDF [925 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

04.07.2018

Križovatka I/9 Žiar nad Hronom, PD

PDF [757 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

04.07.2018

Križovatka I/16 Rimavská Sobota, PD

PDF [761 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

04.07.2018

Rekonštrukcia mostov na ceste I/63 v Komárne (63-024, 63-025), PD

PDF [886 kB]  doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní - v správe a majetku NDS

PDF [751 kB] doprava Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Aktuálna

02.05.2018

Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava

PDF [795 kB] doprava Verejné prístavy, a. s.

Aktuálna

02.05.2018

Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“

PDF [1038 kB] doprava SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Aktuálna

02.05.2018

Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava

PDF [887 kB] doprava  Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji

Aktuálna

02.05.2018

Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji

PDF [979 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa

PDF [765 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa

PDF [805 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa

PDF [869 kB] doprava  Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Projektová dokumentácia obchvatov miest

PDF [688 kB] doprava  Slovenská správa ciest

Aktuálna

02.05.2018

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných úsekov ciest I. triedy 1. etapa

 PDF [1083 kB]  doprava  Slovenská správa ciest Aktuálna

02.05.2018

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách  I. triedy 1. etapa

PDF [1003 kB] doprava Slovenská správa ciest

Aktuálna

19.04.2018

IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020

PDF [808 kB] 

informačná spoločnosť

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Aktuálna

19.04.2018

Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov

PDF [1258 kB]  informačná spoločnosť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Aktuálna

19.04.2018

Zavedenie služieb Platform as a Service

PDF  [820 kB]

informačná spoločnosť

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

Aktuálna

19.04.2018

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

PDF [951 kB]  informačná spoločnosť NASES Aktuálna

12.12.2017

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne

PDF  [780 kB]

informačná spoločnosť

Sociálna poisťovňa

Aktuálna

12.12.2017

Centrálny informačný systém štátnej služby

 PDF   [465 kB]

informačná spoločnosť

NASES

Aktuálna

12.12.2017

Informačný systém Centra právnej pomoci PDF  [817 kB]

informačná spoločnosť

Centrum právnej pomoci  

Aktuálna

12.12.2017

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie PDF  [871 kB]

informačná spoločnosť

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

Aktuálna

12.12.2017

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa PDF  [726 kB]

informačná spoločnosť

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska  

Aktuálna

 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava