Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ZÁMERY NÁRODNÝCH PROJEKTOV

Zámery národných projektov predkladá prijímateľ a schvaľuje ich riadiaci výbor. Zámery vypracováva prijímateľ iba pre tie projekty, ktoré plánuje realizovať ako národné (projekty s celkovými oprávnenými nákladmi neprevyšujúcimi 75 mil. Eur). Zámer poskytuje členom riadiaceho výboru rámcové informácie o plánovanom projekte, ktoré sú potrebné pre ich rozhodovanie o schválení zámeru. Riadiaci orgán pre OPII zverejňuje zámery národných projektov za účelom zvýšenia informovanosti verejnosti o dôvodoch implementácie OPII prostredníctvom národných projektov, ich očakávaných cieľoch, výsledkoch a dopadoch. Vzor pre zámer národného projektu nájdete tu.

Súviaciace dokumenty:

Platnosť od

Názov

Typ

Veľkosť

Oblasť podpory

Prijímateľ

Platnosť

12.12.2017

Efektívny manažment údajov v prostredí Sociálnej poisťovne

PDF  [780 kB]

informačná spoločnosť

Sociálna poisťovňa

Aktuálna

12.12.2017

Centrálny informačný systém štátnej služby

 PDF   [465 kB]

informačná spoločnosť

NASES

Aktuálna

12.12.2017

Informačný systém Centra právnej pomoci PDF  [817 kB]

informačná spoločnosť

Centrum právnej pomoci  

Aktuálna

12.12.2017

Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie PDF  [871 kB]

informačná spoločnosť

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  

Aktuálna

12.12.2017

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa PDF  [726 kB]

informačná spoločnosť

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska  

Aktuálna

 


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava