Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

EX ANTE KONDICIONALITY NA OBDOBIE 2014 – 2020

Ex ante kondicionality (EAK) sú pri implementácii projektov v programovom období 2014 – 2020 novým prvkom zavedeným zo strany Európskej komisie (EK) za účelom zabezpečenia účinného a efektívneho využívania finančnej podpory Európskej únie prideľovanej členským štátom. Predstavujú súbor komplexných opatrení, ktoré si vyžadujú najmä vypracovanie nových národných stratégií, politík, ako aj novelizáciu relevantných zákonov.

Pre sektor dopravy je kľúčovou ex ante kondicionalitou národná stratégia pre dopravu (tzv. Masterplán), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 13 zo dňa 11.1.2017.


Strategický plán rozvoja dopravy SR:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
11.1.2017 Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II PDF [3.4 MB] Aktuálna
11.1.2017

Strategic Transport Development Plan of the Slovak Republic up to 2030-Phase II(English version)

PDF [3.0 MB] Aktuálna
25.6.2014 Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 – Fáza I PDF [3.4 MB] 10.1.2017
25.6.2014 Príloha 1 - Indikatívny zoznam projektov PDF [1.2 MB] 10.1.2017
25.6.2014 Príloha A - Stratégia rozvoja verejnej osobnej
a nemotorovej dopravy SR do roku 2020
PDF [11.5 MB] 10.1.2017
25.6.2014 Príloha A1 - A4 - Indikatívny zoznam projektov PDF [3.3 MB] 10.1.2017
25.6.2014 Stratégia rozvoja verejnej osobnej a nemotorovej
dopravy SR do roku 2020 - zhrnutie
PDF [10 MB]

10.1.2017

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava