Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA


Osobná dopravaVerejná osobná doprava tvorí len jednu štvrtinu z celkového podielu osobnej dopravy na Slovensku. Tento druh dopravy je pritom dôležitý pre zmierňovanie dopadov dopravných zápch a negatívnych ekologických dopadov individuálnej automobilovej dopravy. Na jej rozšírenie je potrebná nielen realizácia zmien v organizovaní, financovaní a prevádzke verejnej osobnej dopravy, ale aj nadväzná dopravná infraštruktúra.

Cieľom, ktorý je opísaný v Stratégii rozvoja verejnej dopravy MDVRR SR, je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre verejnú dopravu vrátane zabezpečenia ekologického a nízko podlažného vozidlového parku. Operačný program Integrovaná infraštruktúra zabezpečuje plnenie národnej stratégie pre integrované dopravné systémy so zapojením železnice a pre mestskú dráhovú dopravu, ktorou je električková a trolejbusová doprava.

Od roku 2007 sa vďaka realizácii projektov v Operačnom programe Doprava podarilo naštartovať zmeny vedúce k zatraktívneniu verejnej osobnej dopravy v najväčších slovenských mestách (Bratislava a Košice). Z eurofondov boli zrekonštruované a vybudované električkové trate, zakúpené vozidlá MHD a vybudovaný moderný terminál integrovanej dopravy (pri Košiciach).

Oblasť dráhovej verejnej osobnej dopravy v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra pokrýva prioritná os 3, v ktorej je na projekty v Bratislave a okolí, Košiciach a okolí, Prešove, Žiline a Banskej Bystrici vyčlenených 434 514 118 eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet). Na podporu ostatných druhov verejnej dopravy vrátane autobusovej sú vyčlenené aj ďalšie prostriedky z iných európskych fondov (Integrovaný regionálny operačný program).

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava