Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Prehľad ukazovateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vrátane popisu metodiky stanovenia hodnôt ukazovateľov” je rámcovým dokumentom popisujúcim merateľné ukazovatele pre jednotlivé prioritné osi OPII.

Zoznam a metodika ukazovateľov OPII (.pdf, 1.8MB)


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava