Operačný program Integrovaná infraštruktúra

VEĽKÉ PROJEKTY

Veľký projekt je projekt spolufinancovaný z fondov Európskej únie (Európske štrukturálne a investičné fondy) definovaný v čl. 100 všeobecného nariadenia (Nariadenie EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013), ktorý prispieva k tematickému cieľu na podporu udržateľnej dopravy a odstraňovania prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach (v zmysle čl. 9 ods. 7 všeobecného nariadenia) a ktorého celkové oprávnené náklady presahujú 75 miliónov eur. V prípade fázovaných projektov sa za veľký projekt považuje aj projekt, ktorého celkové výdavky presahujú 50 miliónov eur.


Zoznam veľkých projektov OPII:

Platnosť odNázovTyp súboruPlatnosť do
26.10.2016Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.3PDF[217 kB]Aktuálna
26.10.2016Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.2PDF[191 kB]----
01.03.2016Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.2PDF[216 kB]Ukončená
25.10.2016
01.03.2016Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.1PDF[200 kB]----
24.08.2015Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.1PDF[142 kB]Ukončená
29.02.2016
24.08.2015Zoznam zmien v zozname projektov v porovnaní s v. 1.0PDF[146 kB] ----
28.10.2014Zoznam veľkých projektov OPII v. 1.0PDF[139 kB]Ukončená
23.08.2015

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava