Operačný program Integrovaná infraštruktúra

STRATEGICKÉ ENVIRONMENTÁLNE HODNOTENIE (SEA)

S cieľom zabezpečiť ochranu životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategických dokumentov súvisiacich s implementáciou fondov z EÚ (operačný program, stratégie v oblasti rozvoja dopravy) sú tieto strategické dokumenty posudzované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci tohto procesu sú zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy strategických dokumentov na životné prostredie.


Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Názov Stav
SEA OPII 2018 - Úprava vybraných prioritných osí Aktívny
SEA OPII 2017 - Úprava výkonnostného rámca Ukončený
SEA OPII 2017 - Úprava finančného plánu Ukončený
SEA OPII 2016 - Úprava stratégie financovania PO 2 Ukončený
SEA OPII 2015 - Aplikácia princípu pro rata Ukončený
SEA OPII Ukončený

Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (II. fáza)

Názov Stav
SEA Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 (II. fáza) Ukončený

Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (I. fáza)

Názov Stav
SEA Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 (I. fáza) Ukončený

Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy

Názov Stav
SEA Strategický plán rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy Ukončený

 





Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava