Operačný program Integrovaná infraštruktúra

METODIKA POSÚDENIA KLIMATICKÝCH ZMIEN

Metodická príručka predstavuje návod na komplexné riešenie problematiky posudzovania dopadov zmeny klímy na projekty dopravnej infraštruktúry v SR pri ich plánovaní a výstavbe. Metodika sa zaoberá komplexným posudzovaním rizík infraštruktúrnych projektov v sektore doprava z hľadiska zmeny klímy vrátane identifikácie, posúdenia a implementácie vhodných adaptačných opatrení zmierňujúcich zraniteľnosť a riziká danej dopravnej stavby. Je určená pre národné autority, projekčné spoločnosti a iné subjekty zainteresované do prípravy a realizácie infraštruktúrnych projektov v sektore doprava a jej podsektoroch pre účely systematického budovania odolnosti týchto infraštruktúrnych stavieb na zmenu klímy.

Dátum Názov typ súboru Veľkosť
September 2018 Metodika posúdenia klimatických zmien   [4 954 kB]

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava