Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia


INFORMATIZÁCIA


informatizáciaInformatizácia spoločnosti je dlhodobým procesom, ktorej cieľom je na Slovensku vybudovať konkurencieschopnú európsku ekonomiku založenú na inováciách a vedomostiach. Znamená to vybudovať modernú, na občana orientovanú a efektívnu elektronizovanú verejnú správu, vytvoriť kvalitný digitálny obsah a umožniť prístup k širokopásmovému internetu a službám každému občanovi, vrátane starších, hendikepovaných alebo sociálne znevýhodnených občanov.

V Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrýva oblasti informatizácie prioritná os 7 s alokáciou 927 155 226 eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet). Sprostredkovateľským orgánom pre túto oblasť je Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Viac informácií o projektoch informačnej spoločnosti nájdete na www.informatizacia.sk.VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV VYHĽADÁVANIE VYZVANÍmapa


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava