Operačný program Integrovaná infraštruktúra

EURÓPSKY FOND PRE STRATEGICKÉ INVESTÍCIE

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker predstavil v októbri 2014 tzv. Investičný plán pre Európu. Pomocou neho by sa malo rapídne zvýšiť investovanie v Európe do projektov v oblasti infraštruktúry a inovácií s využitím kombinácie verejných a súkromných zdrojov. Ústredným prvkom investičného plánu je Európsky fond pre strategické investície (EFSI) s objemom až 315 miliárd eur. Tie sa majú využiť do polovice roka 2018. Fond spravuje Európska investičná banka (EIB). Na rozdiel od európskych štrukturálnych a investičných fondov (ako sú Kohézny fond, či Európsky fond regionálneho rozvoja) ide o návratnú formu pomoci (nie granty). Podporou z EFSI poskytuje EIB financovanie ekonomicky a technicky životaschopným projektom vrátane projektov s vyšším rizikovým profilom. Pri realizácií týchto projektov je možné kombinovať zdroje z EFSI, zo „štandardných“ fondov EÚ a od súkromných aj štátnych investorov.

V súčasnosti je finančná pomoc z EFSI využívaná pri projekte D4, kde sa súčasne využívajú aj prostriedky z OPII vo forme finančných nástrojov implementovaných prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky Asset Management, a.s.

Viac informácií je možné získať na webovej stránke Ministerstva financií SR.

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava