Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

ŽELEZNICE


ŽelezniceVerejná osobná železničná doprava má na Slovensku viac ako 160-ročnú históriu a dlho bola základom prepravy ľudí aj tovarov. Jej technická úroveň však dnes výrazne zaostáva za vyspelými krajinami, stráca aj svoje konkurenčné výhody. Železničná infraštruktúra na Slovensku má relatívne hustú sieť, medzi jej hlavné nedostatky patrí nízka úroveň traťových rýchlostí, úseky bez elektrifikácie a nevybavenosť technológiami na plynulú prepravu tovarov a osôb. Tento nepriaznivý stav sa postupne darí meniť najmä vďaka zdrojom z Európskej únie.

Od vstupu Slovenska do Európskej únie sa na Slovensku zmodernizovalo viac ako 121 kilometrov železničných tratí a vďaka prostriedkom z EÚ sa nakupujú nové prímestské a regionálne vlaky. Po úspešnom ukončení viacerých projektov zameraných na obnovu železničných koľajových vozidiel sa v súčasnosti viac ako 50 percent regionálnej dopravy vykonáva novými alebo zmodernizovanými vlakmi.

Na modernizáciu železničnej infraštruktúry a obnovu mobilných prostriedkov v tomto móde dopravy je v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra vyčlenených 1 117 401 077 eur. Ďalšie financie sú určené na mestskú hromadnú dopravu.

Oblasť železničnej dopravy pokrývajú tri prioritné osi:
  • Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov s rozpočtom pre projekty v hodnote 853 928 431 eur (zdroje EÚ+ štátny rozpočet).
  • Prioritná os 3: Verejná osobná doprava s rozpočtom pre projekty v hodnote 434 514 118 mil. eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet).
  • Prioritná os 5: Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) s rozpočtom pre projekty v hodnote 263 472 646 eur (zdroje EÚ + štátny rozpočet).

Na modernizáciu železničnej infraštruktúry sú vyčlenené aj ďalšie stovky miliónov eur z iných európskych fondov (Európske štrukturálne a investičné fondy).

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava