Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

SEA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA DOPRAVY SR DO ROKU 2030 (II. FÁZA)


   Kroky SEA procesu
» Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom
» Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
» Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom
» Verejné prerokovanie
» Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR
 

  STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategického dokumentu so zreteľom na podporu udržateľného rozvoja bol návrh Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030 podrobený posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto procesu boli zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy navrhovanej stratégie na životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR dňa 21. decembra 2016 vydalo stanovisko č. 4273/2016 - 1.7/ml z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, v ktorom na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu Rady z 27. júna 2001 odporúča schválenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030“ za predpokladu dodržania odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu.

Na stiahnutie:
 
Názov Typ Veľkosť
Stanovisko PDF 2,15 MB
 

  
Verejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa:

29. septembra 2016 (štvrtok) o 15.00 hod.

na MDVRR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.
 
    OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030" a správu o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k návrhu tohto dokumentu a k správe o hodnotení podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie (dátum zverejnenia: 19.09.2016) na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania programov, tel.: 02 5949 4307, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Na stiahnutie:
 
SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU:
Názov Typ Veľkosť
Správa o hodnotení strategického dokumentu PDF 19,3 MB
Príloha 1 - Hodnotenie cieľov PDF 743 kB
Príloha 2 - Primerané posúdenie vplyvov na NATURA 2000 PDF 2,16 MB
Príloha 2 - Primerané posúdenie vplyvov na NATURA 2000 - Mapa PDF 1,23 MB
Príloha 3 - Vyhodnotenie rozsahu hodnotenia PDF 246 kB
Príloha 4 - Vyhodnotenie pripomienok k oznámeniu PDF 1,52 MB
Príloha 5a - Rizikové miesta - hluk PDF 8,56 MB
Príloha 5b - Rizikové miesta - hluk PDF 7,16 MB
Príloha 6 - Potenciálne konflikty s chránenými územiami 1,43 MB
Kompletný materiál ZIP 39,2 MB
NÁVRH STRATEGICKÉHO DOKUMENTU - STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJA DOPRAVY SR DO ROKU 2030:
Názov Typ Veľkosť
Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 PDF 2,91 MB
   

  ROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030", určený v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 8 zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


Na stiahnutie:
 
Názov Typ Veľkosť
Rozsah hodnotenia PDF 1,88 MB
   

  OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom "Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030".

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 3.3.2016) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6
810 05 Bratislava


V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania projektov, tel.: 02 5949 4307, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Na stiahnutie:
 
Názov Typ Veľkosť
Oznámenie o strategickom dokumente PDF 2,15 MB
 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava