Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra


ROZHODNUTIE

Na základe povahy a rozsahu zmeny OPII a doručených stanovísk dotknutých subjektov MDV SR ako rezortný orgán v spolupráci s MŽP SR vydalo dňa 21.08.2017 Rozhodnutie, že zmena OPII sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., tzn. proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený zisťovacím konaním s prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy II smernice 2001/42/ES.

Názov Typ Veľkosť
Rozhodnutie PDF 3,33 MB


OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 4.0) v súvislosti s úpravou finančného plánu operačného programu".

Verejnosť môže podľa § 17 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 12.07.2017) na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - www.enviroportal.sk

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania programov, tel.: +421 908 123 138, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Na stiahnutie:

Názov Typ Veľkosť
Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom PDF 740 kB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (verzia 4.0) - návrh PDF 4,5 MB
Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF 1,4 MB
Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF 290 kB
Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF 1,3 MB
Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF 770 kB
Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF 2,7 MB
Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF 660 kB
Príloha 7 - Mapy PDF 2,3 MB
Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF 1,5 MB
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava