Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR 

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 18. októbra 2019 vydalo stanovisko č. 3753/2019-1.7 z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, v ktorom na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu Rady z 27. júna 2001 odporúča schválenie strategického dokumentu.

Na stiahnutie:

Názov Typ Veľkosť
Stanovisko MŽP SR PDF 949 kB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra - verzia 6.0 PDF 4,16 MB

 TRANSBOUNDARY SEA 

Change of the Operational Program Integrated Infrastructure (version 6.0) with regard to the adjustment of selected priority axes

Názov Typ Veľkosť
Environmental report (EN) PDF 8,60 MB
Annex 2 - Natura2000 (EN) PDF 2,60 MB
Summary of revision OPII (EN) PDF 1,90 MB
Environmental report (DE) PDF 8,60 MB
Annex 2 - Natura2000 (DE) PDF 2,33 MB
Summary of revision OPII (DE) PDF 1,85 MB
Environmental report (HU) PDF 4,40 MB
Annex 2 - Natura2000 (HU) PDF 1,43 MB
Summary of revision OPII (HU) PDF 1,90 MB
OPII 6.0 (track changes) (EN) PDF 4,20 MB
Annex 1 (SK) PDF 1,40 MB
Annex 2 (EN) PDF 226 kB
Annex 3 (EN) PDF 711 kB
Annex 4 (EN) PDF 448 kB
Annex 5 (EN) PDF 2,50 MB
Annex 6 (EN) PDF 659 kB
Annex 7 (EN) PDF 1,48 MB
Annex 8 (EN) PDF 1,38 MB
Annex 9 (SK) PDF 1,27 MB

 OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU ZMENY STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU 

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), návrh zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí" a správu o hodnotení strategického dokumentu. 

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k návrhu zmeny strategického dokumentu a k správe o hodnotení podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie (dátum zverejnenia: 5.6.2019) na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

 

Verejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa: 

19. júna 2019 (streda) o 15.00 hod.

 

na MDV SR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.

 

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania programov, tel.: +421 908 123 138, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Názov Typ Veľkosť
Správa o hodnotení strategického dokumentu PDF 8,36 MB
Príloha 2 - Primerané posúdenie PDF 2,33 MB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) - návrh  PDF 4,40 MB
Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF 1,43 MB
Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF 282 kB
Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF 1,10 MB
Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF 482 kB
Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF 2,44 MB
Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF 617 kB
Príloha 7 - Mapy PDF 2,26 MB
Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF 1,46 MB
Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF 1,13 MB
Zhrnutie zmien strategického dokumentu PDF 1,80 MB

 ROZSAH HODNOTENIA

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), Rozsah hodnotenia zmeny strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí“, určený v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR podľa § 8 zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie (dátum zverejnenia: 14.02.2019) na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

 

Rozsah hodnotenia je taktiež zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - www.enviroportal.sk.

 

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania programov, tel.: +421 908 123 138, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

 

Názov Typ Veľkosť
Rozsah hodnotenia PDF 1,64 MB

 


 
ROZHODNUTIE

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 17 a § 57 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vydalo podľa § 7 a § 17 zákona, na základe oznámenia o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí“ a po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Zmena strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osísa bude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Názov Typ Veľkosť
Rozhodnutie PDF 2,91 MB

 


OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zverejnilo na webovom sídle www.opii.gov.sk Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) v súvislosti s úpravou vybraných prioritných osí".

Verejnosť môže podľa § 17 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 17.12.2018) na adresu:

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava


Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - www.enviroportal.sk

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania programov, tel.: +421 908 123 138, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Na stiahnutie:

Názov Typ Veľkosť
Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom PDF 793 kB
Operačný program Integrovaná infraštruktúra (verzia 6.0) - návrh PDF 4,2 MB
Príloha 1 - Záverečná správa z ex ante hodnotenia OPII PDF 1,4 MB
Príloha 2 - Zoznam skratiek PDF 282 kB
Príloha 3 - Koordinácia medzi OPII a EVS PDF 1,1 MB
Príloha 4 - Koordinácia medzi OPII a PRV PDF 618 kB
Príloha 5 - Zlepšenie časovej dostupnosti PDF 2,44 MB
Príloha 6 - Popis stavu a zámery v oblasti infraštruktúry pre VOD PDF 618 kB
Príloha 7 - Mapy PDF 2,26 MB
Príloha 8 - Obrázky, grafy a texty PDF 1,34 MB
Príloha 9 - Všeobecné ex ante kondicionality PDF 1,13 MB
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava