Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Zadávateľ: Slovenská správa ciest

Spracovateľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Štúdia realizovateľnosti je vypracovaná na celý úsek cesty I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov. Cesta začína v obci Mníšek nad Popradom a pokračuje až po mesto Prešov. Jej celková dĺžka je 78,6 km.

Cesta I/68 na území Slovenskej republiky patrí do siete štátnych ciest I. triedy. Tvorí dôležitú spojnicu v smere juh - sever (Milhosť, št. hranica SR/MR - Košice - Prešov – Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom, št. hranica SR/PR). Na území Poľskej republiky pokračuje cesta pod označením ,, štátna cesta č. 87 “. Táto cesta má na území Slovenskej republiky aj Poľskej republiky nadregionálny význam. Cestná komunikácia prvej triedy I/68 v prieťahu obcou Mníšek nad Popradom tvorí zbernú funkciu s čiastočnou priamou obsluhou, je zaradená do funkčnej skupiny B a funkčnej triedy B2. Účelom výstavby preložky cesty I/68 je dosiahnuť jej situovanie mimo zastavaného územia, odklon tranzitnej dopravy zo zastavaného územia, vyššiu kapacitu komunikácie, vyšší stupeň bezpečnosti dopravy, zníženie negatívnych dopadov dopravy na obytné prostredia miest a obcí, minimalizovať negatívne účinky dopravy na životné prostredie. Konečným cieľom je vybudovanie kvalitnej komunikácie s dlhodobou využiteľnosťou pre potreby cestného hospodárstva.

Pre potreby ŠtR boli skúmané trasy rozdelené do 14tich úsekov a do Variantov č.1 (rekonštrukcia/modernizácia jestvujúcej trasy) a do Variantov č.2 (návrh novej trasy).

Pre zabezpečenie územného rozvoja severnej časti Prešovského samosprávneho kraja je nutné investovať do rekonštrukcií a novostavieb na trase cesty I/68 podľa predchádzajúcich odporúčaní. Je dôležité uprednostniť výstavbu úsekov, ktoré sú kapacitne nevyhovujúce ako je „úsek č. 10 variant V2 Sabinov, preložka cesty“ a „úsek č 11 variant V1 Šarišské Michaľany – Prešov, rekonštrukcia cesty“ ako aj do úseku z problémovou celoročnou zjazdnosťou „úsek č.4 Variant V2 Plavnica“. V samotnom meste Prešov sa javí ako najvhodnejšia možnosť realizovania variantu V1 (pre úseky 12,13,14) a ako variant 2 presadzovať rýchlostnú cestu R4 severný obchvat mesta Prešov ,ktorá by prevzala na seba funkciu preložky I/18 a I/68. Navrhovaný diaľničný úsek D1 Prešov západ – Prešov juh, ktorý je vo výstavbe by mal po výstavbe rýchlostnej cesty R4 severný obchvat mesta Prešov prevziať na seba tranzit z cesty I/20.

 

Dokument na stiahnutie:

Štúdia realizovateľnosti – I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, skrátená sprievodná správa (pdf, 2 MB)

Štúdia realizovateľnosti – I/68 Mníšek nad Popradom – Prešov, plná verzia (rar, 2 GB)

Informácia pred zverejnením (.pdf; 668kB)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava