Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

Objednávateľ štúdie: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ štúdie: HBH Projekt, spol. s. r. o.

 

Cieľom štúdie uskutočniteľnosti bolo navrhnúť možnosti ďalšieho rozvoja cestného koridoru I/15 medzi mestom Vranov nad Topľou a obcou Stročín, keďže mnohé úseky v tejto lokalite svojimi parametrami nespĺňajú súčasné požiadavky na cesty I. triedy, či už v oblasti kvality, komfortu, kapacity alebo bezpečnosti. Úlohou zhotoviteľa štúdie bolo zhodnotenie súčasného stavu existujúcej cestnej siete priamo a v blízkosti cestného ťahu I/15, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity, identifikácia všetkých dopravných problémov, úzkych miest, prípadných kongescií a ich analýza. Na základe toho mal zhotoviteľ navrhnúť opatrenia na riešenie dopravných problémov, predovšetkým vo forme investičných projektov, vrátane už naplánovaného obchvatu mesta Stropkov. Všetky navrhované riešenia boli posúdené na základe technických, dopravno-inžinierskych, ekonomických a environmentálnych kritérií. Výsledkom štúdie sú odporúčania aké investičné opatrenia sú na jednotlivých úsekoch I/15 najvýhodnejšie a mali by sa realizovať, vrátane odporúčaného harmonogramu.

Sprievodná správa a situácia (formát zip, 9,7 MB)

Celá dokumentácia (formát zip, 562 MB)

 

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava