Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

 

Predmet aktualizácie:         Úsek Slnečné Skaly - Porúbka - Lietavská Lúčka - Žilina, Solinky

Spracovateľ aktualizácie:   Sekcia riadenia projektov, MDV SR

 

Cieľom aktualizácie bolo opätovne vyhodnotiť možnosti úpravy koridoru cesty I. triedy I/64 v lokalite obcí Porúbka a Lietavská Lúčka (okres Žilina) v zmysle identifikovaných dopravných  problémov. Základným impulzom bolo pozorovanie každodennej zlej dopravnej situácie na tomto úseku, a to najmä v rannej a poobedňajšej špičke, kedy sa vytvárajú takmer na celom úseku kongescie, ktoré majú negatívny dopad na cestujúcich ako aj miestne obyvateľstvo.

Aktualizácia primárne vychádza z podkladov už spracovanej Štúdie uskutočniteľnosti, ktorá bola spracovaná pre Slovenskú správu ciest v roku 2020, avšak obsahovala niekoľko metodických nedostatkov. Nebolo tak možné pokračovať v príprave žiadnej investície na tomto dotknutom koridore. Aktualizácia štúdie sa zameriava na podstatu hodnotenia projektov v zmysle platných metodík SR. Veríme, že v tejto verzii bude štúdia uskutočniteľnosti všeobecne akceptovaná odbornou aj širokou verejnosťou, a bude tak dobrým základom pre budúcu prípravu, realizáciu a prevádzku investície, ktorá prinesie primeranú spoločenksú hodnotu za peniaze.

Dokumentácia aktualizácie (formát ZIP; 8,7 MB)

Odkaz na dokumentáciu pôvodnej štúdie (internetová stránka SSC)

Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava