Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia


OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA


Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy a informatizácie na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

Realizácia projektov OPII prispeje k zlepšeniu dostupnosti krajiny, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojeniu, k znižovaniu regionálnych nerovností a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.

OPII bol schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014. Východiskovým dokumentom SR pre vypracovanie OPII je Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktorý schválila Vláda SR dňa 26. júna 2014. Pri tvorbe OPII boli zohľadnené aj ďalšie dokumenty a ich stratégie určujúce priority a ciele dopravnej politiky.

Oblasti podpory v OPII:
 • Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj vodnej dopravy,
 • Rozvoj verejnej osobnej dopravy,
 • Budovanie informačnej spoločnosti.
OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet 4 646 130 079 eur (vrátane národného spolufinancovania). Ministerstvo dopravy a výstavby SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, obnova ciest I. triedy, modernizácia železníc, nákup nových vlakov a ekologických vozidiel MHD či mestských integrovaných dopravných systémov, ale tiež na projekty v oblasti vodnej dopravy a informatizácie spoločnosti.

Prioritné osi OPII:
 • Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T core) a obnova mobilných prostriedkov
 • Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T)
 • Prioritná os 3: Verejná osobná doprava
 • Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T core)
 • Prioritná os 5: Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T core)
 • Prioritná os 6: Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core)
 • Prioritná os 7: Informačná spoločnosť
 • Prioritná os 8: Technická pomoc
Operačný program Integrovaná Infraštruktúra v prioritných osiach 1-6 nie je dopytovo orientovaný. Prijímatelia sú stanovení vopred, vyhlasujú sa vyzvania na predkladanie projektov, pričom je rešpektovaný indikatívny zoznam projektov OPII vychádzajúci zo Strategického plánu. V oblasti výstavby a modernizácie dopravnej infraštruktúry sú prijímateľmi jej správcovia (Železnice Slovenskej republiky, Národná diaľničná spoločnosť, Slovenská správa ciest, Hlavné mesto SR Bratislava, Mesto Košice, Mesto Žilina, Mesto Prešov, Mesto Banská Bystrica). V oblasti modernizácie mobilného parku pre osobnú železničnú dopravu je to národný operátor železničnej osobnej dopravy (Železničná spoločnosť Slovensko) a dopravné podniky jednotlivých miest (Bratislava, Košice, Prešov, Žilina). Pre projekty v oblasti vodnej dopravy sú prijímateľmi Agentúra rozvoja vodnej dopravy a Verejné prístavy. Pre prioritnú os Informačná spoločnosť sú prijímateľmi jednotlivé ministerstvá Slovenskej republiky. Pre projekty v prioritnej osi Technická pomoc je prijímateľom Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) a Úrad vlády SR.
VYHĽADÁVANIE PROJEKTOV VYHĽADÁVANIE VYZVANÍmapa


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava