Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA


Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).

Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

Realizácia projektov OPII prispeje k zlepšeniu dostupnosti krajiny, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojeniu, k znižovaniu regionálnych nerovností a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky.

OPII bol schválený Európskou komisiou dňa 28. októbra 2014. Východiskovým dokumentom SR pre vypracovanie OPII je Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktorý schválila Vláda SR dňa 26. júna 2014. Pri tvorbe OPII boli zohľadnené aj ďalšie dokumenty a ich stratégie určujúce priority a ciele dopravnej politiky.

Dňa 13. decembra 2019 rozhodla Európska komisia rozhodla o zlúčení OPII s Operačným programom Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020.

Oblasti podpory v OPII:

 • Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj cestnej infraštruktúry,
 • Modernizácia a rozvoj vodnej dopravy,
 • Rozvoj verejnej osobnej dopravy,
 • Budovanie informačnej spoločnosti,
 • Podpora výskumu a inovácií,
 • Podpora zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov.

OPII má na roky 2014 – 2020 vyčlenený rozpočet 7,9 miliardy eur (vrátane  povinného národného a súkromného spolufinancovania).

Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII určené na posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií, ako aj zvyšovanie konkurencieschopnosti, osobitne malých a stredných podnikov. Predmetom podpory je rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry, posilnenie výskumných a inovačných aktivít, podpora investovania podnikov do výskumu a inovácií a posilnenie spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľského sektora. Hlavným cieľom podpory v oblasti malého a stredného podnikania (MSP) je zvyšovanie konkurencieschopnosti a posilnenie inovačnej schopnosti MSP, napríklad prostredníctvom podpory nákupu technológií potrebných pre zavádzanie inovácií v MSP, ale aj poskytovaním poradenských a vzdelávacích aktivít v oblasti podnikania. Osobitná pozornosť je venovaná podpore internacionalizácie MSP a zapájaniu do programov EÚ. Časť prostriedkov OP VaI je určená aj na financovanie projektov realizovaných v Bratislavskom kraji.

Prioritné osi OPII:

 • Prioritná os 1: Železničná infraštruktúra (TEN-T core) a obnova mobilných prostriedkov
 • Prioritná os 2: Cestná infraštruktúra (TEN-T)
 • Prioritná os 3: Verejná osobná doprava
 • Prioritná os 4: Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T core)
 • Prioritná os 5: Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T core)
 • Prioritná os 6: Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T core)
 • Prioritná os 7: Informačná spoločnosť
 • Prioritná os 8: Technická pomoc pre oblasť dopravy a informatizácie
 •  Prioritná os 9:  Podpora výskumu, vývoja a inovácií
 • Prioritná os 10: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
 • Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (MSP)
 • Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
 • Prioritná os 13:Technická pomoc pre oblasť výskumu a inovácií

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra v prioritných osiach 1-6 nie je dopytovo orientovaný. Prijímatelia sú stanovení vopred, vyhlasujú sa vyzvania na predkladanie projektov, pričom je rešpektovaný indikatívny zoznam projektov OPII vychádzajúci zo Strategického plánu. Pre prioritnú os 7 (Informačná spoločnosť) sú prijímateľmi jednotlivé orgány štátnej správy a samosprávy (napr. obce, vyššie územné celky, ústredné orgány štátnej správy, záujmové združenia, rozpočtové a príspevkové organizácie), pričom táto prioritná os je sčasti aj dopytová. V prípade prioritných osí 9-12 sa implementujú národné projekty a tiež sa vyhlasujú výzvy pre potenciálnych prijímateľov zamerané na výskumné, vývojové a inovačné projekty a zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov.
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava