Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Cesty Železnice Verejná osobná doprava Vodná doprava Informatizácia Výskum a inovácie

OPERAČNÝ PROGRAM INTEGROVANÁ INFRAŠTRUKTÚRA - ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky o čerpaní pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania.

(Tallinn, 20. septembra 2017)

Zástupcovia Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra sa zúčastnili zasadnutia neformálnej rady ministrov dopravy k budúcnosti financovania dopravných projektov zo zdrojov EÚ. Európska komisia sa pripravuje na diskusie o podobe eurofondov na dopravu po roku 2020 a zaujíma sa o názory členských štátov. Zástupcovia Slovenka presadzovali potrebu financovať projekty formou grantov (t.j. nenávratnej pomoci) a potrebu dovoliť krajinám vyčleniť viac na výstavbu diaľnic.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava