Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (28. apríl 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie             č.  OPII-131-5.1-ZSR-ZSTBARCA na národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20“ sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 11 989 039,00 EUR.

Prioritná os č. 5, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Projekt má za cieľ realizovať modernizáciu výhybiek v ŽST Barca a zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku vlakov osobnej a nákladnej dopravy v dotknutom úseku trate ŽST Košice – ŽST Čierna nad Tisou, Čaňa št. hr a ŽST Barca – ŽST Rožňava, dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch.

            Lokalizácia projektu:

vyhybky modernizacia Barca

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava