Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (17. marec 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie             č.  OPII-130-5.3-ZSSK-ZKV8 na národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 8. časť“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 21 197 759,00 EUR.

Prioritná os č. 5, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov. Projekt má za cieľ vytvoriť 4 ks nových vlakových súprav zložených z modernizovaných osobných vozňov (21 ks). Jedna súprava bude pozostávať z cca 4-5 ks OV (v závislosti od dopytu), pričom jeden z vozňov súpravy bude vždy vybavený plošinou pre imobilných cestujúcich. Novovytvorené vlakové súpravy zložené z modernizovaných osobných vozňov skvalitnia vozidlový park, čo umožní ďalej rozvíjať a zlepšovať ponuku verejnej osobnej dopravy v Banskobystrickom a Košickom kraji a zvlášť podporiť integráciu verejnej dopravy a prispieť k budovaniu predpokladov integrovaných dopravných systémov v týchto krajoch. Budú zabezpečovať regionálnu a medziregionálnu dopravu na železničnej trati: Zvolen – Fiľakovo – Moldava n/Bodvou – Košice.

Lokalizácia projektu:

modernizacia voznov

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava