Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (21. septembra 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-110-3.1-HMBA-TRSND na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt "Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova" je Hlavné mesto SR Bratislava. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 1 054 321 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy.

Projekty majú za cieľ realizovať modernizáciu a výmenu trolejového vedenia v lokalite Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka – Karadžičova s cieľom zrýchliť prevádzku trolejbusov. V rámci Záhradníckej ulice budú inštalované deliče z obidvoch strán križovatky, od Krížnej ulice bude realizované napojenie v mieste ukončenia modernizácie kríženia električka – trolejbus, ktorá bude realizovaná v rámci modernizácie električkovej trate na Krížnej ulici, a v smere na Karadžičovu ulicu bude realizované napojenie na úpravy uskutočnené v rámci stavby Mlynské nivy a príprava napojenia novej trolejbusovej trate Autobusová stanica-Nové SND.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Ilustračný náčrt modernizovanej trolejbusovej trate na uliciach Miletičova - Jelačičova – Žellova – Kupeckého:

 

Ilustračný náčrt modernizovanej trolejbusovej trate na uliciach Záhradnícka – Karadžičova – Páričkova:Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava