Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. august 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

zverejnilo vyzvanie č. OPII-138-5.1-ZSR-SASTINKUTY na národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Šaštín – Kúty, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1“ sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 13 454 108,00 EUR.

Prioritná os č. 5, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Predmetom projektu je modernizácia železničného zvršku a spodku koľaje č. 1 s cieľom zlepšenia technického stavu železničného zvršku, predĺženie jeho životnosti a zabezpečenie štandardu pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou.

            Lokalizácia projektu:

Sastin Kuty mapa

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie je dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava