Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (12.augusta 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní Vyzvanie č.

OPII-123-4.1-SVP-DAREM na národný projekt rozvoja vodnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja" je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 25 384 452,00 EUR.

Prioritná os č. 4, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste. Cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky na vodnej ceste Dunaj, a to prostredníctvom vytvorenia Národného registra prístavných polôh a ich polygónov.

VD Gabcikovo

 

            Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 

            

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava