Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (25. septembra 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-2018/4.1/ProD-24-NP na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava“ je Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 89 672,41 EUR.  Prioritná os č. 4, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na infraštruktúru vodnej dopravy v jednotnom európskom dopravnom priestore. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave a zlepšiť splavnosť dunajskej vodnej cesty.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava