Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (15. februára 2021)

Nové zverejnené vyzvanie OPII-90-3.1-MZA-TROLEJPD2P  bude z OPII z prioritnej osi č. 3, ktorá je zameraná na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline a projekt  Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ je Mesto Žilina.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 4 089 184 eur.

Projekty majú za cieľ vypracovanie projektovej dokumentácie a komplexnej projektovej prípravy pre modernizáciu infraštruktúry mestskej dráhovej MHD a výstavbu nových trolejbusových tratí, modernizáciu trakčných meniarní a obratísk a vypracovanie projektovej dokumentácie a komplexnej projektovej prípravy modernizácie a dostavby údržbovej základne – Vozovne Kvačalova.

Lokalizácia projektov:

Projektová dokumentácia sa zameria na trolejbusovú dopravu v Žiline

Projekty sa vzťahujú na trolebusovú dopravu v meste Žilina

 

Trolejbusové obratiská v Žiline

Mapa nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline

Údržbová základňa trolejbusov v Žiline_pohľad zhora

Údržbová základňa trolejbusov v Žiline

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava