Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (31. augusta 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejní vyzvanie č. OPII-2018/4.1/VV-27-NP na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt v prioritnej osi č. 4.  Prijímateľom grantu z OPII  na projekt „Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov – predprojektová a projektová príprava“ je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 161 755,00  eur.

Prioritná os č. 4 je zameraná na infraštruktúru vodnej dopravy v jednotnom európskom dopravnom priestore. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu.Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 

 

 

 
Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy
a výstavby SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

Telefón: 02 5949 4111


Fotogaléria
»  Cesty
»  Železnice
»  Verejná osobná doprava
»  Vodná doprava
»  Informatizácia
»  MDV SR | www.mindop.sk
»  Eurofondy v SR | www.eufondy.sk
»  Sprostredkovateľský orgán |
     www.informatizacia.sk


Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava