Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (25. októbra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-49-3.2-NP-DPMP na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa“ je Dopravný podnik mesta Prešov, a. s.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 4 846 853,00 eur.  Prioritná os č. 3, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú okrem iného zlepšiť dopravnú situáciu v Prešovskom kraji.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava