Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava, 13. júla 2019

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-2019-38-4.1-NP-VPr na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Vybudovanie zázemia pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava“ sú Verejné prístavy, a.s.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 200 000,00 EUR.  Prioritná os č. 4, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodných ciest“ a údržbu, obnovu, modernizáciu a rozvoj infraštruktúry verejných prístavov. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú okrem iného zlepšiť zázemie pre plavidlá vo verejnom prístave Bratislava.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava