Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. februára 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-89-2.1-NDS-D3KNMP na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 18 949 477eur.

Prioritná os č. 2, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Projekt má za cieľ realizovať prípravnú a projektovú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektu D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Súčasťou projektu je aj samotná realizačná fáza daného projektu, spočívajúca v procese majetkovoprávneho vysporiadania, obstaraní a realizácii činnosti externého stavebného dozoru ako aj obstaranie zhotoviteľa stavebných prác a realizácia samotných stavebných prác.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto, privádzač


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava