Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (14. december 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-143-6.2-SSC-IBB na národný projekt rozvoja cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v BB kraji“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 6 078 229,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ odstrániť nevyhovujúci technický stav cestného telesa, havarijného stavu oporných múrov, nefunkčného odvodnenia komunikácie a cestného telesa, zlého stavu priepustov, množstva trhlín na vozovke. Účelom projektu je z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu dopravy.

Lokalizácia projektu:

Zosuv_Rohoznazosuv Telgart

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava