Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. august 2022)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII)

zverejní vyzvanie č. OPII-139-6.2-SSC-MOSTBB2 na národný projekt rozvoja cestnej dopravy.
Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy v BB kraji, 2. etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 1 934 632,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ odstrániť nevyhovujúci technický stav mostov na sieti ciest I. triedy. Rekonštrukciou mostov sa znížia negatívne vplyvy z cestnej dopravy (zníži sa hluk, vibrácie, emisie a pod.), dôjde k skráteniu cestovných časov, zvýši sa plynulosť premávky, zníži sa spotreba pohonných hmôt, skvalitní sa dopravná dostupnosť územia a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť cestnej premávky.

Lokalizácia projektu:

BB kraj most

            Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava