Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (6. septembra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-2019-48-1.3-NP-ŽSSK na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách“ je Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 31 416 000,00 eur.

Prioritná os č. 1, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na železničnú infraštruktúru TEN-T a obnovu mobilných prostriedkov. Projekt má za cieľ zrýchlenie obnovy vozového parku, jeho celkové omladzovanie, zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti, kultúry a komfortu cestovania v turisticky dôležitej lokalite Vysokých Tatier. Nové vozidlá budú zároveň  technicky zodpovedať aj potrebám prepravy zdravotne postihnutých osôb a osôb s obmedzenou mobilitou.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava