Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (20. novembra 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-78-1.3-ZSSK-ETCSHKV3612 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2. etapaje Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 6 240 592,00 eur.

Prioritná os č. 1, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov. Projekt má za cieľ realizovať dodanie a inštaláciu systému ETCS do hnacích koľajových vozidiel radu 361, čím sa splnia požiadavky interoperability v rámci transeurópskeho konvenčného železničného systému a podmienky možnosti zvýšenia rýchlosti jazdy vlakov do 160 km/h na vybraných úsekoch tratí vybavených traťovým systémom ETCS na sieti ŽSR.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Vizualizácie projektu:

Vizualizácia projektuRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava