Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (24. júla 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. „OPII-62-4.1-NP-VV-Bezpečnosť vodnej dopravy “ na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Opatrenia pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy – zavádzanie moderných technológií na Dunaji rkm 1860 – 1806“ je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 6 545 000,00 EUR.

Prioritná os č. 4, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na infraštruktúru vodnej dopravy. Projekt má za cieľ zvýšiť bezpečnosť na určenom úseku rieky Dunaj, kontrolu plavebnej prevádzky a minimalizáciu aktivít znečisťujúcich životné prostredie. Prostredníctvom moderného technologického vybavenia priniesť dostatočné zamedzenie nezákonného obchodovania s rádioaktívnymi a jadrovými materiálmi a znížiť potenciálnu hrozbu teroristických útokov.    

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.   Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava