Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (12. decembra 2018)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní Vyzvanie č. OPII-54-4.1-NP-VP na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt vodnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Bezpečnostná ochrana prístavov – predprojektová príprava“ sú Verejné prístavy, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 422 392,70 eur.

Prioritná os č. 4, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na rozvoj, modernizáciu a rekonštrukciu infraštruktúry vodných ciest a verejných prístavov. Projekt má za cieľ vypracovanie dvoch technicko-ekonomických štúdií pre zabezpečenie bezpečnostnej ochrany prístavov v Bratislave a Komárne, prostredníctvom ktorých bude možné lepšie identifikovať environmentálne riziká, ich hrozby a taktiež zmierňovať negatívne environmentálne dopady.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava