Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (11. mája 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-63-3.1-NP-MKE-MET KE-PD na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia“ je Mesto Košice. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 342 155,00 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt má za cieľ obstarať projektovú prípravu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektu zameraného na modernizáciu električkových tratí.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava