Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (14. decembra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-40-5.1-NP-ŽSR na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Zriadenie kontrolných bodov (Check Points) v sieti ŽSR“ sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 8 535 335 eur.

Prioritná os č. 5, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, sa prostredníctvom špecifického cieľa 5.1 zameriava na odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy. Projekt, ktorého sa vyzvanie týka, má za cieľ vybudovanie kontrolných bodov diagnostikujúcich prechádzajúce vlakové súpravy a jednotlivé koľajové vozidlá/mechanizmy a ich priebežnou diagnostikou zamedziť vzniku porúch a obmedzení na železničnej infraštruktúre a potenciálnym ohrozeniam života a zdravia cestujúcich alebo zamestnancov železničných podnikov spôsobených nevyhovujúcim technickým stavom koľajových vozidiel.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava