Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (19. septembra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-2019-39-5.2-NP-ŽSR na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „„Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR“ sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 23 199 290 eur.

Prioritná os č. 5, v ktorej je vyzvanie vyhlásené, sa prostredníctvom špecifického cieľa 5.2 zameriava i na zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu. Projekt, ktorého sa vyzvanie týka, má za cieľ zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej dopravy.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava