Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. februára 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-91-6.2-SSC-MODERNZATN na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa" je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 24 135 674,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ modernizáciu existujúcej cesty a modernizáciu ďalších parametrov cesty tak, aby vyhovovali normovým parametrom požadovanými pre cestu I. triedy. Zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky zlepšením základných parametrov cesty v zmysle STN, inštaláciou pasívnych opatrení (úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia), odstránenie nebezpečných prekážok pozdĺž cesty (stĺpy, stromy, reklamné pútače), zlepšenie odvodnenia.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia úseku Ľubeľa - Liptovský MikulášRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava