Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (22. septembra 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-65-6.1-NDS-R1RKKrizovatI18 na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Rýchlostná cesta R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18 (projektová príprava R1)“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 357 714,00 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest. Projekt má za cieľ obstarať projektovú dokumentáciu potrebnú na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na výstavbu chýbajúceho úseku rýchlostnej cesty R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu:Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava