Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (11. marca 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-59-6.2-NP-SSC na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt infraštruktúry cestnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji I. etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 30 804 290,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ modernizáciu existujúcich ciest: „I/13 Veľký Meder-Čiližská Radvaň“, „križovatka I/13 a III/1394 – Medveďov“, „I/63 Tôň - Zlatná na Ostrove“, „I/63 Blatná na Ostrove – Vieska“ a „I/51 Golianovo – Vráble“ zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava