Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (14. mája 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-103-1.1-ZSR-CRSR na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt železničnej infraštruktúry.

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR“ sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 29 631 913 eur.

Prioritná os č. 1, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov.

Projekt má za cieľ realizovať prestavby jestvujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom zvýšenia jej technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním najmodernejších a najprogresívnejších prvkov a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateľov prostredníctvom vylepšenia technického stavu železničného zvršku, železničného spodku, zariadení EE (trakčné vedenie), bezpečnosti a zabezpečenie štandardu pre cestujúcich v súlade s platnou legislatívou.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu:

 

Mapa modernizovanej trate zo Svrčinovca do Českej republikyRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava