Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. júna 2021)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-108-3.1-ZSR-TIOPZF na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt rozvoja verejnej osobnej dopravy.

Prijímateľom grantu z OPII na projekty

  • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Lamačská brána, projektová príprava (DSPRS) a realizácia
  • Výstavba terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave – Bratislava - Vrakuňa, projektová príprava (DSPRS) a realizácia

sú Železnice Slovenskej republiky. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 8 615 840 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD.

Projekty majú za cieľ zabezpečiť projektovú dokumentáciu a realizáciu terminálov integrovanej osobnej prepravy a to vybudovaním novej železničnej zastávky pozostávajúcej z dvoch krajných nástupíšť na dvojkoľajnej trati medzistaničného úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Lamač a zriadením železničnej zastávky na železničnej trati Bratislava - Komárno.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

Lokalizácia projektu TIOP Lamačská brána:

mapa údržbovej základne električiek v Košiciach

Lokalizácia projektu TIOP Vrakuňa:

mapa údržbovej základne električiek v KošiciachRiadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava