Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (23. 8. 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní tri vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty rozvoja cestnej infraštruktúry. Všetky vyzvania sú vyhlasované v prioritnej osi č. 6, ktorá je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy.

 

Vyzvanie č. OPII-2019-43-6.2-NP-SSC

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy, II. etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 12 825 050,00 EUR.

 V rámci projektu bude zaobstaraná prípravná a projektová dokumentácia potrebná na zabezpečenie realizačnej fázy projektov zameraných na realizáciu a výstavbu opatrení na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na cestách I. triedy.

 

Vyzvanie č. OPII-2019-44-6.2-NP-SSC

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „I/66 Brezno – obchvat II. etapa 1. úsek“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 29 261 167,00 EUR.

Projekt má za cieľ odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu cestného telesa, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy.

 

Vyzvanie č. OPII-2019-47-6.2-NP-SSC

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „I/75 Šaľa – obchvat“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 69 650 808,00 EUR.

Projekt má za cieľ vybudovanie novej trasy cesty mimo zastavané územie obchvatom mesta s obchvatmi priľahlých obcí, zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy.


Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvania po zverejnení budú dostupnú v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava