Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (27. októbra 2020)

Vyzvania na projekt verejnej osobnej dopravy

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvanie č. OPII-75-3.1-DPB-MUZ3JUDVPD a vyzvanie č. OPII-76-3.1-DPB-MUZ3VOKRPD na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt verejnej osobnej dopravy. 

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce“ (OPII-75-3.1-DPB-MUZ3JUDVPD) je Dopravný podnik Bratislava, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 823 461,00 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt má za cieľ realizovať projektovú prípravu vybudovania a modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD pre depo Jurajov Dvor.

 

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce“ (OPII-76-3.1-DPB-MUZ3VOKRPD) je Dopravný podnik Bratislava, a. s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 1 701 461,00 eur.

Prioritná os č. 3, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu. Projekt má za cieľ realizovať projektovú prípravu vybudovania a modernizácie technickej základne na opravu a údržbu vozidlového parku dráhovej MHD pre vozovňu Krasňany.

 

Lokalizácia projektu Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Jurajov Dvor - projekčné práce:

Lokalizácia projektu Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozovňa Krasňany - projekčné práce:

Obrázok mapy nasadenia nových rušňov

 

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava