Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava, 14. júna 2018

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra zverejní vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt v prioritnej osi č. 4.  Prijímateľom grantu z OPII  na projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“ je Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 153 000 eur.

Ďalej Riadiaci orgán zverejní vyzvanie na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národný projekt v prioritnej osi č. 4.  Prijímateľom grantu z OPII  na projekt „Pravidelná osobná vodná doprava po Dunaji – DUNAJBUS – predprojektová príprava“ je Pro-Danubia - Združenie obcí pre miestnu dopravu po Dunaji.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na vyzvanie zo zdroja EÚ je 50 150 eur.

Prioritná os č. 4 je zameraná na infraštruktúru vodnej dopravy v jednotnom európskom dopravnom priestore. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu.

Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava