Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (2. januára 2020)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekt rozvoja cestnej dopravy:

  • Vyzvanie č. OPII-50-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 2 252 238,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ riešiť v danom úseku rekonštrukciu vozovky, úpravy križovatiek a vjazdov, odvodnenia vozovky, rekonštrukcie priepustov, úpravy resp. výmeny dopravného značenia a doplnenie bezpečnostných zariadení.

                Mapa s vyznačením lokalizácie projektu „I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom":

mapa

 

 

  • Vyzvanie č. OPII-51-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 2. etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 26 247 180,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ zvýšiť pasívnu bezpečnosť na cestách I. triedy realizáciou stavebno-bezpečnostných opatrení v Prešovskom kraji.

               Mapa s vyznačením lokalizácie projektu:

mapa projektu 2

 

 

  • Vyzvanie č. OPII-52-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 2. etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 23 186 600,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ zvýšiť pasívnu bezpečnosť na cestách I. triedy realizáciou stavebno-bezpečnostných opatrení v Banskobystrickom kraji.

               Mapa s vyznačením lokalizácie projektu:

 

  • Vyzvanie č. OPII-53-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 23 975 140,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ zvýšiť pasívnu bezpečnosť na cestách I. triedy realizáciou stavebno-bezpečnostných opatrení v Žilinskom kraji.

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

  

 

 

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava