Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (5. decembra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekt rozvoja cestnej dopravy:

  • Vyzvanie č. OPII-37-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 17 186 140 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ z hľadiska komplexného riešenia dopravy v Prešovskom a Košickom kraji zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu dopravy.

 

  • Vyzvanie č. OPII-42-6.2-NP-SSC na národný projekt rozvoja cestnej dopravy

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. triedy v KE a PO kraji – 2.etapa“ je Slovenská správa ciest. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 656 421 eur.

Prioritná os č. 6, v rámci ktorej je vyzvanie vyhlásené, je zameraná na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. Projekt má za cieľ vypracovanie štúdií realizovateľnosti projektov ciest I. triedy, ktoré sú lokalizované v Prešovskom a Košickom kraji.

 

Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava