Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Bratislava (25. novembra 2019)

Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) zverejní vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné projekt infraštruktúry cestnej dopravy:

  • Vyzvanie č. OPII-35-2.1-NP-NDS

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Rýchlostný ťah R1 Banská Bystrica – Ružomberok a rýchlostný ťah R3 Martin – Žiar nad Hronom, štúdia realizovateľnosti“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 832 150,00 EUR. 

Prioritná os č. 2, v ktorej je vyzvanie č. OPII-35-2.1-NP-NDS vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Kohézneho fondu, ktoré majú okrem iného zlepšiť dopravnú situáciu v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

  • Vyzvanie č. OPII-36-6.1-NP-NDS

Prijímateľom grantu z OPII na projekt „Projekty Hornej Nitry (projektová príprava R2)“ je Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja EÚ je 16 465 880,00 EUR.

Prioritná os č. 6, v ktorej je vyzvanie č. OPII-36-6.1-NP-NDS vyhlásené, je zameraná na odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest. V rámci nej sa pripravujú a realizujú projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, ktoré majú okrem iného zlepšiť dopravnú situáciu v Trenčianskom kraji.


Viac informácií k zámerom národných projektov je možné nájsť tu. Vyzvanie po zverejnení bude dostupné v časti Vyzvania na našej webovej stránke.

 Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava