Preskočiť ponuku Operačný program Integrovaná infraštruktúra

TLAČOVÉ SPRÁVY


Zvolen (14. decembra 2017)

Zástupcovia Európskej komisie spolu s ministrom dopravy si dnes vo Zvolene obhliadli miesto budúceho moderného zariadenia pre kontrolu a prípravu vlakových súprav. Prehliadka bola súčasťou zasadnutia Monitorovacieho výboru pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra.

„Vo Zvolene sme videli objekt, ktorý dnes slúži na technickú kontrolu a hygienu vlakov. Nevyhovujúci stav tohto zariadenia sa však vďaka investícii z európskych zdrojov zásadne zlepší. Som rád, že môžeme so zástupcami Európskej komisie vidieť súčasný stav a sledovať jeho modernizáciu od začiatku,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek na mieste prehliadky.

Dnes sa v dopravnom uzle Zvolen denne prevádzkovo ošetrí 61 vlakových súprav.  Súčasné pracovisko už kapacitne nestačí na plánovaný objem a zároveň nevyhovuje novým hygienickým a enviromentálnym normám. Zámerom  projektu, ktorý sa pripravuje v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) je vybudovanie   infraštruktúry na kontrolu a prípravu osobných železničných koľajových vozidiel, ako sú napr. hala pre prevádzkové ošetrenie súprav, hala pre stabilný umývač vozidiel, koľajiská, posunovacie zariadenie a pod. Infraštruktúra sa začne budovať v budúcom roku a má byť hotová do konca roku 2020. Európska únia na projekt prispeje sumou viac ako 25,7 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Ďalšie takéto zariadenia budú vybudované v Nových Zámkoch a v Humennom. Prijímateľom príspevku z fondov EÚ bude Železničná spoločnosť Slovensko, ktorá pripravuje súťaž na zhotoviteľa. V budúcnosti budú môcť tieto strediská využívať aj iní dopravcovia.

Zvolen sa tiež stane domovskou stanicou nových eurovlakov, ktorých výroba sa už začala. Dvadsaťjeden dieselmotorových vlakov bude do prevádzky postupne nasadzovaných od mája 2019. Kvalita cestovania regionálnou železničnou dopravou v okolí Zvolena a Banskej Bystrice sa vďaka fondom Európskej únie citeľne zvýši.

Čistička vlakov Zvolen

 

Údržba vlakov Zvolen

 

Údržba vlakov Zvolen

 

Prehliadka údržbovej stanice

 

Monitorovací výbor

Monitorovací výbor (MV) je jedným z najdôležitejších orgánov pri implementácii OPII, na ktorom si členovia MV, spolu so zástupcami Európskej komisie a technických expertov z organizácie JASPERS overujú stav implementácie operačného programu. Rokuje sa o stave čerpania, zazmluvňovania európskych zdrojov, ako aj o jednotlivých projektoch.

V prípade Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) sú to projekty na modernizáciu dopravy a informatizácie spoločnosti.

OPII patrí v čerpaní a zazmluvňovaní projektov medzi najúspešnejšie operačné programy na Slovensku. Svedčí o tom aj správa ministerstva financií, ktorá sumarizuje stav čerpania fondov EÚ ku koncu novembra:

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=84&NewsID=1141

Rád konštatujem, že v našom operačnom programe ideme podľa stanovených plánov. S pomocou fondov EÚ sme v posledných dvoch rokoch zmodernizovali viac ako 80 kilometrov ciest I.triedy, ďalšie desiatky sú vo výstavbe alebo sa pripravujú. V štyroch slovenských mestách zlepšujeme verejnú osobnú dopravu cez viaceré užitočné projekty, ktoré si cestujúca verejnosť veľmi pochvaľuje. V budúcom roku však pred nami stoja viaceré výzvy, najmä pokiaľ ide o prípravu a predkladania veľkých projektov na Európsku komisiu,” povedal vo Zvolene minister dopravy a predseda Monitorovacieho výboru pre OPII Arpád Érsek.

Aktuálny stav OPII k 14. 12. 2017

Čerpanie: 679 mil. eur (17,18 % z alokácie OPII)

Zazmluvnenie: 1,09 miliardy eur (27,80 % z alokácie OPII)

Počet zazmluvnených projektov (v realizácii): 47, z toho 4 veľké projekty schválené EK

6. Monitorovací výbor OPII

 

6. Monitorovací výbor OPII


Riadiaci orgán Fotogaléria Hlavné oblasti Odkazy
Ministerstvo dopravy SR

Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
Telefón: 02 5949 4111

Vyhlásenie o prístupnosti

Fotogaléria

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov© 2017 MDV SR
Riadiaci orgán:
Ministerstvo dopravy SR
Námestie slobody č. 6, Bratislava